Bestellingen worden in maart verstuurd! Dit omdat ik een maandje in de Oostenrijkse bergen mag vertoeven :)

algemene voorwaarden

Versie 1.2 (oktober 2022) van de Algemene Voorwaarden van de webshop van Muts, onderdeel van Studio Dewi dat is gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 657331751.

Adresgegevens: Sloepstraat 33-1, 2584 VS Den Haag, Nederland
E-mail: muts@studiodewi.nl

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Muts: de ondernemer, gevestigd te Den Haag op het adres Sloepstraat 33-1, Den Haag.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Muts.

Dienst(en): de door Muts te leveren goederen en/of prestaties, van welke aard dan ook, als gevolg van de tussen Muts en de klant gesloten overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Muts georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten (de webshop), tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Muts gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Productinformatie: de door Muts verstrekte gegevens over de producten, zoals productfoto’s, een gedetailleerde beschrijving van het product en alle andere op het specifieke product van toepassing zijnde informatie op basis waarvan de consument het product beoordeelt.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Muts en de consument gesloten overeenkomst op afstand, mits de consument voordat de overeenkomst op afstand werd aangegaan de gelegenheid heeft gehad de tekst van de algemene voorwaarden te lezen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn ongeldig, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen Muts en de consument.

2.3 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing (blijken te) zijn, zijn de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden nog steeds van kracht.

3. HET AANBOD

3.1 Het aanbod via de Muts shop of anderszins in de vorm van productinformatie en/of prijzen is vrijblijvend. Kennelijke fouten of kennelijke vergissingen in de productinformatie, zowel via de webshop als in uit het gebruik van de webshop resulterend e-mailverkeer, zijn voorbehouden.

3.2 De in de webshop getoonde prijzen zijn de consumentenprijzen in EURO, inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3.3 Alle in de webshop getoonde (product)informatie, zoals afbeeldingen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Kleine afwijkingen van de getoonde productinformatie met de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding zijn.

4. OPDRACHT

4.1 De consument is ten opzichte van Muts volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de tijdens de bestelprocedure opgegeven informatie. De consument gaat door het plaatsen van een bestelling via de webshop een overeenkomst met betalingsverplichting jegens Muts aan.

4.2 Een overeenkomst op afstand is bindend zodra de ontvangst van de bestelling door Muts is bevestigd. Tot dat moment kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3 Bij twijfel aan de juistheid van de tijdens de bestelprocedure aan of door de consument verstrekte gegevens behoudt Muts zich het recht voor een bestelling binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling te annuleren of te weigeren, ook als deze reeds door Muts is bevestigd.

4.4 De door de consument aan Muts verstrekte (persoons)gegevens worden door Muts slechts gebruikt voor het afhandelen van de gesloten overeenkomst op afstand en de afhandeling van een eventuele aanspraak op garantie.

5. BETALING

5.1 Via de webshop gedane bestellingen kunnen uitsluitend via factuur betaald worden. Na plaatsing van de bestelling zal Muts een e-mail sturen met factuur sturen ter controle van de gewenste kaarten. Na betaling zal de bestelling bevestigd worden.

6. TERMIJN EN LEVERING

6.1 Via de webshop gedane bestellingen worden, mits de bestelde artikelen uit voorraad leverbaar zijn, binnen 3 werkdagen na bevestiging van de bestelling verzonden. Artikelen die niet uit voorraad leverbaar zijn worden op bestelling gemaakt. De levertijd hiervoor bedraagt ten hoogste 7 werkdagen. De consument wordt per email op de hoogte gehouden van de status van de bestelling.

6.2 Als een besteld voorraadartikel onverhoopt uitverkocht blijkt, of als een op bestelling leverbaar artikel niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn geleverd kan worden, kan de consument de opdracht zonder kosten annuleren of er voor kiezen een door Muts aangeboden ander, gelijkwaardig artikel te willen ontvangen.

6.3 Alle via de webshop van Muts bestelde artikelen worden verzonden via PostNL. PostNL biedt bij verzending van pakketjes en brievenbuspost zonder Track&Trace geen garantie op de bezorging. Indien een als brievenbuspost verstuurde bestelling door PostNL niet binnen een redelijke termijn afgeleverd wordt dient de consument dit per omgaande aan Muts kenbaar te maken.

6.4 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Muts kenbaar heeft gemaakt.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 De consument heeft het recht de via de webshop van Muts aangegane koopovereenkomst binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te ontbinden en de artikelen zonder opgaaf van reden te retourneren. De consument dient hiervoor het door Muts toegestuurde retourformulier te gebruiken. Muts zal de ontvangst van het retourformulier per omgaande aan de consument bevestigen. Nadat de koopovereenkomst is ontbonden, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Muts terug te sturen. Het aankoopbedrag inclusief belastingen wordt na ontvangst en controle van de geretourneerde artikelen binnen 14 dagen teruggestort op de rekening van de consument.

7.2 De (verzend)kosten en het risico van het retourneren zijn voor rekening van de consument en afhankelijk van de door de consument voor het retourzenden gekozen verzendmethode en transporteur.

7.3 Muts behoudt zich het recht voor een retourzending te weigeren indien deze onvoldoende gefrankeerd, ondeugdelijk verpakt of beschadigd is.

7.4 Indien de door de consument geretourneerde artikelen reeds gebruikt (blijken te) zijn of als gevolg van (onjuist) gebruik of (onjuiste) behandeling en/of hantering door de consument zijn beschadigd of onverkoopbaar zijn geworden zal Muts de waardevermindering van de artikelen die daarmee samenhangt bij de consument in rekening brengen.

7.5 Het herroepingsrecht vervalt in geval van wijziging van de vorm van de overeenkomst zoals bedoeld in 5.2.

7.6 Voor correcte afhandeling van schades dient de klant Muts te voorzien van het volgende bewijsmateriaal:

  • Een aantal duidelijke foto’s van het beschadigde product
  • Een foto van de verzendverpakking
  • Een (aantal) foto(’s) van het gebruikte beschermingsmateriaal en opvulmateriaal
  • Een ordernummer
  • Een foto van het product, voorzien van het gebruikte beschermingsmateriaal en opvulmateriaal in de verzendverpakking, waaruit duidelijk blijkt dat het product zorgvuldig door ons is verpakt.

8. GARANTIE

8.1 De consument wordt geacht de door Muts geleverde artikelen zo snel mogelijk na ontvangst te controleren op eventuele gebreken en deze binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk aan Muts kenbaar te maken, voorzien van een duidelijke en volledige omschrijving van de gebreken.

8.2 Voor aankopen via de webshop van Muts geldt dat Muts zowel fabrikant als verkoper van de aangeboden artikelen is. Voor artikelen van Muts die langs andere weg dan de webshop van Muts werden gekocht geldt dat de verkoper van die artikelen in eerste instantie verantwoordelijk is voor het in behandeling nemen van een aanspraak op garantie.

9. OVERMACHT

9.1 Muts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de consument indien Muts daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht worden o.a. verstaan alle omstandigheden die het Muts onmogelijk maken de verplichting(en) ontstaan uit de met de consument aangegane overeenkomst (tijdig) na te komen, waaronder verkrijgbaarheid en levering van materialen, storingen in de energievoorziening, stagnatie bij het transport en andere omstandigheden waarop Muts geen invloed kan uitoefenen en waarvan Muts ten tijde van het aangaan van de overeenkomst met de consument redelijkerwijs niet op de hoogte was of had kunnen zijn.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Muts zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade of gebeurtenis als direct of indirect gevolg van het gebruik van de door Muts geleverde artikelen, zelfs als deze schade of gebeurtenis het gevolg is van een ontwerp-, productie- of materiaalfout welke te wijten is aan Muts.

11. KLACHTEN EN GESCHILLEN

11.1 Op tussen Muts en de consument gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Muts, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Een ingediende klacht zal door Muts binnen 14 dagen na ontvangst worden beantwoord.

11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.4 Alle geschillen tussen de consument en Muts met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen de consument en Muts gesloten overeenkomst, de door Muts geleverde producten of deze algemene voorwaarden zelf worden beslecht door de bevoegde rechter.

Updating…
  • Geen producten in de winkelwagen.